fbpx

eBook

  Państwa dane pozyskaliśmy:

  1. bezpośrednio od Państwa,
  2. od podmiotu, który zawarł z ICAN umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
  3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z ICAN, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
  4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł.

  4optima Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, 05-092, ul. Wydmowa 4,
  NIP: 1182105589, KRS 0000544621, Regon: 360833570
  Infolinia.: +48660660112, e-mail.: kontakt@4optima.pl

  4optima przetwarza następujące kategorie danych:

  1. dane kontaktowe;
  2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
  3. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
  4. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług 4optima (np. o usługach 4optima, z których korzystali Państwo wcześniej).

  Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów: 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, 2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z ICAN, 3. w celu wykonania umowy zawartej z ICAN na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot, 4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ICAN, np. wystawienia faktury lub rachunku, 5. w celu założenia i administrowania Państwa konta „myican” zintegrowanego z systemami informatycznymi/serwisami internetowymi ICAN, 6. w celach marketingowych produktów i usług ICAN, 7. jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy przetwarzać Państwa dane: a) w celu marketingu podmiotów trzecich, b) w celu udostępnienia Państwa danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi ICAN współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych, c) w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste).

  W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z 4optima, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

  Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną 4optima w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez 4optima jest legalne.

  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

  1. zawarcie i wykonanie umowy z 4optima,
  2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 4optima (np. wystawienie faktury),
  3. prawnie uzasadniony interes 4optima (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z 4optima na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
  4. wyrażona przez Państwa zgoda.

  Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi 4optima współpracuje („Partnerzy 4optima”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom 4optima, na których Państwo się zgodzą.Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać. Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

  Mają Państwo prawo do żądania od 4optima dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług 4optima mogą Państwo wnieść sprzeciw.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z 4optima lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić 4optima i jakie mogą być podnoszone wobec 4optima. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z 4optima na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

  Obecnie takie skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).